نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۸۴۶ نتیجه (۰.۳۷۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مدلی برای تصمیم بررن سراریی دی برنررص عررو م ن م ررد ترریمی ن... http://cs.shahed.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-321-cf14320.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  سو ضرورت تو ه به برون هبرد تح ق اهدا ساممانی و ام سروی ن یک راارا به عنو و اتخاذ تصرمیمات ها فعالیتدیگر اهمیت انتخا صحیح . سامد سپاری مشخص می سنجیده را در فرایند برون تروان...  
PDF میزان سازی دقیق شکل مودهای آنالیز مودال محیطی با استفاده از آنالیز... http://modelling.journals.semnan.ac.ir/.../article_1542_9811102... ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ -  ؾدٌ دز زي -1ؾن محديد يک غبمتمبن دٌ طجمٍ گيااري اناادازهآنااليس مااودال ساااختمان اا -4 فقط پاسخ ه روش تجسيه سامدي وبليص ازتؼبؼ محيای، مدل اوصاد غبشی ؾجيٍثٍ...  
PDF هفته چهارم شماره 144 -شهرداری شیراز https://shiraz.ir/bundles/FileRepository/.../56c42622b18b1.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  مهندس حقدل با تأکید بر اینکه به دلیل محدودیت زمانى و فرصت باقیمانده تا پایان سال تلاش مى شود بودجه ارائه شده از سوى شهردارى در فرصت قانونى بررســى و مصوب شود،...  
PDF اصل مقاله (3586 K) بررسی استفاده از کارتن کهنه در ساخت تخته‌ خرده چوب... http://jwfst.gau.ac.ir/.../article_3663_f75b7678c253febad63e0b0... ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  اوره فرم آلدهید مورد چسب اوره فرم آلدهید: استفاده، از شرکت سامد مشهد تهیه شده و پس از انتقال به آزمایشگاه صنایع چوب دانشگاه گنبد هاي آن مورد بررسی قرار گرفتکاووس،...  
PDF شناسایی الگوی رفتار مردم در اهدای خون با استفاده از الگوریتم snaeM-K... http://jha.iums.ac.ir/article-1-2454-fa.pdf ۱۳۹۷/۵/۶ -  بدست آید تازگی، بسامد و ارزش بندي مبتنی بر مقدار میانگین شاخص ریشه میانگین مربع انحراف از معیار براي خوشه ها:یافته تازگی، بسامد و ارزش ها توسط الگوریتم مبتنی بر...  
PDF اصل مقاله (749 K)-دانشگاه گرگان http://jwfst.gau.ac.ir/.../article_3953_e73759b0be73b6cc86943da... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  اوره فرم آلدهید: رزین استفاده، از شرکت سامد مشهد تهیه شده و پس از انتقال به آزمایشگاه صنایع چوب دانشگاه گنبد و همکارانمهران صادقی 47 هاي آن مورد بررسی قرار...  
PDF اصل مقاله (1059 K)-دانشگاه یزد دانشگاه یزد http://ep.yazd.ac.ir/.../article_502_0af6465d0c2f2421c2ccbdadae... ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ -  1)، درویچ و همکاران0301( 4)، خان و سامد3001( 1ماتئو و ماكرچ)، 1001لی و رسنيک ( تاناكا و و )1301( 9مينسو و دانگيان)، 1301( 1ماتسوبارا )،1301( 1آسيد و همکاران ،)0301(...  
PDF مقاله صیانت از حقوق شهروندی-وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی https://pm.mcls.gov.ir/icm_content/media/.../108366_orig.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۵ -  نانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق مردم را به عنیوان بیالاترین ندرت عقل و انتخاب در پرتو وحی اصل مورد تاکید نرار داده و تکالیف حکومت را به عنوان امانتی الهی در...  
PDF برآورد فاکتور کیفیت با استفاده از دادههای نیمرخ لرزهای قائم در یکی از... http://www.pogc.ir/Portals/0/maghalat2/seri6/900301-7.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  به بسامد است ردند که در این روش تضعیف با را مطرح ک زیادبسامد تعیین متفاوت های ای قائم در عمق های لرزه بسامد داده یفیت به روش نسبت طیفی سپس فاکتور ک وشود می ده...  
PDF ن می هار چ س ن ا ر ف کن ی کارربدی اریان م شی-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1075338.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۸ -  گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، -1 شرکت تولیدی و صنعتی سامد (چسب مشهد)، مشهد، ایران. -2 چکيده مدت زمان تماسی کوتاه دربا قابلیت چسبندگی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.