نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۸۴۶ نتیجه (۰.۴۲۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مدلی برای تصمیم بررن سراریی دی برنررص عررو م ن م ررد ترریمی ن... http://cs.shahed.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-321-cf14320.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  سو ضرورت تو ه به برون هبرد تح ق اهدا ساممانی و ام سروی ن یک راارا به عنو و اتخاذ تصرمیمات ها فعالیتدیگر اهمیت انتخا صحیح . سامد سپاری مشخص می سنجیده را در فرایند برون تروان...  
PDF بررسی تاثیر پلی پروپیلن بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب... http://jwfst.gau.ac.ir/.../article_3953_6581ae57fb1409898cb336d... ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  0/93mc/rg در عنوان ماده پلیمري به 61 nim 01/rgجریان مذاب .شد استفادهدرصد 01و 5، 0سه سطح اوره فرم آلدهید مورد رزین اوره فرم آلدهید: رزین استفاده، از شرکت سامد مشهد...  
PDF شناسایی الگوی رفتار مردم در اهدای خون با استفاده از الگوریتم snaeM-K... http://jha.iums.ac.ir/article-1-2454-fa.pdf ۱۳۹۷/۵/۶ -  بدست آید تازگی، بسامد و ارزش بندي مبتنی بر مقدار میانگین شاخص ریشه میانگین مربع انحراف از معیار براي خوشه ها:یافته تازگی، بسامد و ارزش ها توسط الگوریتم مبتنی بر...  
PDF جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره نوزدهم، پاییز 5931 پهنهبندی و آمایش... https://jm.um.ac.ir/index.php/geo/article/view/46269/11804 ۱۳۹۹/۱/۲۳ -  رارای راه حاداق: گا ارد مای شهری طبیعی و فضای ت نامطلوری را رر ناصر مخرلف محیطدرسری را طی نکند اگرا مادیریری واما: رر لاوه رسدمینار هر توسعه کالبدی شهر حاص: ام...  
PDF اصل مقاله (4378 K) کامل مجله شماره 11-صنعتی اصفهان http://jrl.ui.ac.ir/.../article_17268_be3f4de5deb9166a6791a2cbd... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  مذکور براي تدوین مقاله خود استفاده نمایند شیوهشود، از نویسندگان محترم درخواست مي جویي صرفه موجب این امر .دهد تا نظام ارجاعي خود را براساس آن تنظیم و تدوین نمایند...  
PDF دانلود کتاب انسان و زمان https://fooji.ir/wp-content/.../ensan-va-zaman-lalhor-book.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  در مورد بسیاری از این کتاب محصول زحمت من و دخترم می بحث و تبادل نظر کردیم و بخشی از مطالب را او به مطالب با هم ساعتها عهده گرفت و بخشی دیگر را من. کلاودیا مطالب...  
PDF رفتار جذب امواج الکترومغناطیس در باند X در فریت باریم اﻻییده شده با... http://jame.iut.ac.ir/.../browse.php?a_id=547&slc_lang=en&a... ۱۳۹۶/۳/۳۰ -  ۰۱- ۷]شـود آن مـي ديتـشد بـسامد در جايي جابه منجر به آن به عنوان يك جاذب مؤثر در تواند بدين ترتيب فريت مزبور مي در ايـن كـار پژوهـشي . شـود بسامدي رادار مطـرح ي دودهمح...  
PDF متن کامل [PDF 685 kb]-وب سایت دانشگاه صنعتی اصفهان http://jame.iut.ac.ir/.../browse.php?a_id=547&slc_lang=fa&a... ۱۳۹۶/۳/۳۰ -  ۰۱- ۷]شـود آن مـي ديتـشد بـسامد در جايي جابه منجر به آن به عنوان يك جاذب مؤثر در تواند بدين ترتيب فريت مزبور مي در ايـن كـار پژوهـشي . شـود بسامدي رادار مطـرح ي دودهمح...  
PDF اصل مقاله (2327 K)-دانشگاه یزد دانشگاه یزد http://mcal.yazd.ac.ir/.../pdf_338_9ea2c3c96cc3514d9093d2cc7887... ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ -  سبک سـاز بـه ، از عناصر سبکها آنآن جا که بسامد واژگان بکار رفته در متن و میزان تکرار الأسلوب »که در عربی از آن با عنوان -توان با استفاده از روش آماري ، میرود یمشمار...  
PDF دریافت-شهرسازی آنلاین http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline536-5.pdf ۱۳۹۸/۸/۳ -  استفاده می رجوع برای ارزیابی ارباب تکریم به مربوط هایمعیار از مشتری در وجهو کندمی نرخ بخش این ارزیابی برای استفاده دمور معیار است و خدمات سطح افزایش ،شارلوت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.