نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۸۴۶ نتیجه (۱.۸۱۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF برای دریافت فایل کامل مقالات کلیک نمائید-شورای برنامه ریزی مدارس اهل... http://www.dmsonnat.ir/Files/59/mirjalili/nooh.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲ -  معا نیتکرار ههچا یبسامد با نی. ا نازدیم چرا که مخا در کادبیمخنا آ نننان م یرا برا ه ک شودیروبرو م ی نوره با واژگان اتیاز آ یاریبسن ها آشاا شده ا ت و و با آن دهیها...  
PDF دانلود رایگان روزنامه : 13980916 all-لباس های مجلسی و مشکل سایز مناسب... https://www.forsatnet.ir/images/pdf/13980916_all.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۶ -  در بخش دیگری از این سایت نیز مشخصات فام بانک به تصویر کشیده شده است. برای خرید این املاک باید در مزایده... مردم به ماهیت پول پاشی پی برده اند اصلاح نظام بودجه...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../267798a6412b54a00950ec280f15c01e.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ -  به ذکر است که کل هایی که در این مطالعه شرکت کردند، در صورت داشتن آزمودنی ای روانی به غیر از وسواس و نیز در صورت وجود هسابقه بیماری چنین عدم هم. روانی از نمونه حذف شدندبودی...  
  PDF جلد 1-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../836400e84922867f1aaba0d09abb538f.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ -  دنچ هب ریز رد نآ زا هنومن یم هراشا اه دوش.1هب هلمج رکذ زا ،اهدهاش نیا یرامشرپ لیلد یاه یم یراددوخ اهدهاش نیا ةدنرادربرد دوش .مه دربراک ریز لودج رد نامز-išn یخرب...  
PDF ارزیابی تاثیر مصرف قندها و نوشاب ههای گازدار بر شاخ صهای تن سنجی و... http://jds.sbmu.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-420-0356498.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ -  اسپرمن رابطه خطی معنی .(3جدول )های گازدار نشان نداد قندی و نوشابه ه بسامد مواد قندی در کل و همچنین در بررسی رابط نتایج ( 4جدول )سنجی های تن های گازدار با شاخص نوشابه...  
PDF مروری بر خواص ضدخوردگی نانو رنگدانه های بر پایه اکسید آهن http://jscw.irancolorinstitute.com/files/cu164se2up1026.pdf ۱۳۹۴/۶/۵ -  هاي آلـي صـرف شـده اسـت تفاده از پوشش بالايي جهت حفاظت از خوردگي تجهيزات فلزي با اس هاي هاي اخير هزينه در سال تخريـب آن و اما نفوذ عوامل خورنده بـه درون پوشـش...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-کتابخانه منطقه ای علوم و فناوری شیراز http://pubj.ricest.ac.ir/index.php/code26ch/article/.../2387 ۱۳۹۳/۱۲/۶ -  رم بود که یدآلدئ فرمدر این تحقیق اوره شده استفادهچسب .کند از شرکت چسب سامد مشهد تهیه شد که مشخصات آن در ارائه .dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE .شده است یدآلدئ...  
PDF اجباری بر حسب سبکهای دلبستگی و مکانیزمهای دفاعی-تبیین اختلال وسواسی... http://yektaweb.com/~behave/article-1-43-en.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ -  از وسواس و نيز در صورت وجود ماريسابقه بي چنين عدم هم. رواني از نمونه حذف شدندبودي با ساير اختلالاتهم وجود اختلالات عضوي نظير ضربه به سر، صرع، تشنج و تومور ها به صورت...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://sb.selection.behdasht.gov.ir/.../gotodown.aspx?id=57 ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  است ریز هاي غدد درون ترین بیماري دیابت از شایع . حال گسترش است در جوانان در حتیطور اخص به شکل اپیدمی هب (2نوع )شکل آنترین طور اعم و شایع هدیابت ب دلار یعنی بیش...  
PDF ارزیابی اثر تابشدهی گاما بر ترکیب و غلظت اسیدهای آلی و ویتامینهای... https://jonsat.aeoi.org.ir/.../article_145_5b050952b77c42feeb00... ۱۳۹۷/۹/۱۸ -  ویتامین ساانتریفیو شادند. 33359mprدر 5nimهاا تهیه شدند. مللاول های مللول در اا با فاز سامد برای استخراا ویتامینروش استخر Hpآب (باا 39lmمتانول و 39 lmآب استفاده شد.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.