نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۸۶۹ نتیجه (۱.۸۲۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بحران یمن: بررسی زمینهها و اهداف مداخلات خارجی عربستان و... http://journals.atu.ac.ir/.../article_6802_8857cec3f9b35d596149... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  خط قسمت اعظم صادرات خلیج فارس که از طریق کانال سوئز عبور می. دهدمی 3/8دهد که برآورد جدي نشان می. گذرندالمندب میاز میان تنگه باب1لوله سومد یا سامد از این آبراه به مقصد...  
PDF عضوگیریدردستورکلام: راهکاریبرایمصالحﮥدستورجملهودستورمعترضه-پژوهشگاه... http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/.../article_3199_30b1122ac7b1... ۱۳۹۷/۶/۱۱ -  رده استک تحلیلوتوصیفقالبیومند ساخت آنی،انواعبرمشتمل چونییها هانگیزبا معرفیشد که چنین استدلالضمندر.یردگ می شکلبافتیاوخودمیزبانِ(گفت پاره)گفتۀدرگونهچهاربه ازتريتصویر...  
PDF چکیده-دانشگاه شهید بهشتی لرستان https://journals.lu.ac.ir/koran/article-1-101-en.pdf ۱۳۹۹/۱/۳ -  ِبک، دِتور زبا یا نقش دِتور ایات در متعدّد چو شکل، ِاخت ر بافت نحو جم ت ر م حظات ب صی ر معناشناختی (بسامد معانی ر مفاهیم خاصّ) ایات در جهت ررشن کدد ر اربات ندرت نلم...  
PDF اعتبارسنجی گویش سنجی کرانۀ جنوب خاوری دریای مازندران به روش بسامد... http://jrl.ui.ac.ir/.../article_17265_eeaa03a37169d525d9fcb0276... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  را به رشته تدقیق کشیدند دامنه شمالی البرز خاوری در استان مازندرانزبانگونه خاوری واقع در ها را به محک روش تحلیل بسامد واکه ملهم از هوپنبرووِرس و های پژوهش ایم...  
  PDF جلد 1-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../836400e84922867f1aaba0d09abb538f.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ -  دنچ هب ریز رد نآ زا هنومن یم هراشا اه دوش.1هب هلمج رکذ زا ،اهدهاش نیا یرامشرپ لیلد یاه یم یراددوخ اهدهاش نیا ةدنرادربرد دوش .مه دربراک ریز لودج رد نامز-išn یخرب...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://it.behdasht.gov.ir/includes/gotodown.jsp?id=57 ۱۳۹۶/۱/۲۶ -  است ریز هاي غدد درون ترین بیماري دیابت از شایع . حال گسترش است در جوانان در حتیطور اخص به شکل اپیدمی هب (2نوع )شکل آنترین طور اعم و شایع هدیابت ب دلار یعنی بیش...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://semnan.unv.behdasht.gov.ir/.../gotodown.aspx?id=57 ۱۳۹۴/۵/۷ -  است ریز هاي غدد درون ترین بیماري دیابت از شایع . حال گسترش است در جوانان در حتیطور اخص به شکل اپیدمی هب (2نوع )شکل آنترین طور اعم و شایع هدیابت ب دلار یعنی بیش...  
PDF اصل مقاله 1.32 MB تحقق پذیری تأویل اعتقادات و تفکرات اسلامی در معماری... http://at.journals.ikiu.ac.ir/.../article_1422_08f8e3aadb78136e... ۱۳۹۸/۳/۳ -  لیو تحل آیتدگ یو نمود رها بر ی یگر ف ریمانن تصاو ییبود ست و ب بگ رها ی نیمشجاه م ت کن و مم ن س یم لیخود متن ر تأو یتف ر ت و صول ذهن سامد ور بر ،یلیتأو ردی ست کآ...  
PDF ارتباط مصرف غلات کامل با سندرم متابوليک و عوامل خطرزای قلبی عروقی در... http://ijdld.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-436-ec9efff.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  دو روز 42بسامد خوراک و یادآمد ها توسط کارشناسان مجرب تکمیل پرسشنامه. ارزیابی شد سابقه کار در طرح بررسی مصرف سال 5تغذیه که حداقل سامد پرسشنامه ب. صورت گرفت، داشتند[22...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://portal.it.behdasht.gov.ir/.../gotodown.jsp?id=57// ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ -  است ریز هاي غدد درون ترین بیماري دیابت از شایع . حال گسترش است در جوانان در حتیطور اخص به شکل اپیدمی هب (2نوع )شکل آنترین طور اعم و شایع هدیابت ب دلار یعنی بیش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.