نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۲۹,۳۵۵ نتیجه (۱.۵۸۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (327 K)-شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت http://hablolmatin.dmsonnat.ir/.../?_action=showPDF&article... ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ -  و رهبری معظم مقام ،)ره(خمینی امام قطب، سید شلتوت، شیخ بروجردی، اللهآیت از دشمن که کنونی احوال و اوضاع در خصوص به را اسلامی هایفرقه و ملتها همبستگی و اتحاد ما عصر...  
، صفحه 59-80 PDF اصل مقاله (771 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_60440_52d549e9cba2ee40266... ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ -  بره عقیردۀ ماکسرلی ایرن ماعی را در سرتاسر دنیا موجرب مری های سازمانی و اجت پویایی های بنیادی چهارگانۀ وجرود انسران از گرایی است که عرصهواقعیت نیازمند رهبری جامع و...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170315101150-9959-29.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۹ -  (برگرفته از سایت مقام معظم رهبری، 91/01/0931) مقام عظمای ولایت همچنين بصيرت را به نورافكن، قبله نما و قطب نما تشبيه و در این باره می فرمایند: «بصيرت، نورافكن است؛...  
PDF اصل مقاله (791 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://qpss.atu.ac.ir/.../article_7183_8b051f941a54c1f46c798457... ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -  نیز صادق نیست و یافته مقاله آن است که از نظرِ مبانی، تغییري استبررسی شده8831بل و بعد از انتخابات سال ق در گفتمان رهبري رخ نداده است و مواضعِ رهبري قبل از انتخابات...  
PDF رهبری آموزشی اسلامی؛ نقدی برر دیدگاه اروپایی-دانشگاه شاهد http://tlr.shahed.ac.ir/.../browse.php?a_id=261&slc_lang=en... ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ -  دانست مجاز مختلف عجوام در اسزت مطزرح اسیمی رهبری آموزشی بحث در آنچه بزر الهزی معیارهزای و اسزیمی هزای ارزش بودن حاکم ها چارچوب از مندی بهره کنار مؤسسه آموزشی در...  
PDF رهبری آموزشی اسلامی؛ نقدی برر دیدگاه اروپایی-دانشگاه شاهد http://tlr.shahed.ac.ir/article-1-261-fa.pdf ۱۳۹۶/۷/۱ -  دانست مجاز مختلف عجوام در اسزت مطزرح اسیمی رهبری آموزشی بحث در آنچه بزر الهزی معیارهزای و اسزیمی هزای ارزش بودن حاکم ها چارچوب از مندی بهره کنار مؤسسه آموزشی در...  
PDF اصل مقاله (791.16 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_7183_8b051f941a54c1f46c79... ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  نیز صادق نیست و یافته مقاله آن است که از نظرِ مبانی، تغییري استبررسی شده8831بل و بعد از انتخابات سال ق در گفتمان رهبري رخ نداده است و مواضعِ رهبري قبل از انتخابات...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://hormozgan.jrl.police.ir/.../ce9074672ade22de5ae7576be0c1... ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ -  کند تدوین شده است می ها و رفتارهای مورد نیاز برای ایجاد انگیزه درونی نگرش، ها رهبری معنوی شامل ارزش عنویت از طریق معنا و هدف و عضویت در ای که باعث بیداری م در خود...  
PDF اصل مقاله (577 K)-نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها http://ciu.nahad.ir/.../article_336_b5a726a3807eda90f68f347263b... ۱۳۹۵/۶/۱۰ -  براي تجزیه و تحلیل داده هاي چهارگانۀ آن با رهبري تحولی رابطۀ مثبت نتایج نشان داد هوش فرهنگی و مؤلفه ها: یافتهرسیون استفاده شد. رگ بینی رهبري تحولی بود. و معنادار...  
PDF متن کامل [PDF 289 kb]-دانشگاه علوم پزشکی همدان http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1494-fa.pdf ۱۳۹۵/۷/۲۸ -  ايميــل: moc.oohay@darhebma چکيده مقدمــه: انتخــاب شــيوه رهبــری مناســب توســط سرپرســتاران عــاوه بــر بهبــود عملكــرد آنهــا ميتوانــد افزايــش رضايــت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.