نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲۲۹,۳۵۵ نتیجه (۱.۷۹۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF رابطه سبک رهبری سرپرستاران با پیامد های رهبری-دانشگاه علوم پزشکی همدان http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1494-en.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  ايميــل: moc.oohay@darhebma چکيده مقدمــه: انتخــاب شــيوه رهبــری مناســب توســط سرپرســتاران عــاوه بــر بهبــود عملكــرد آنهــا ميتوانــد افزايــش رضايــت...  
PDF رهبری برنامه درسی، راهکاری مؤثر در تغییر و اجرای پویای برنامههای درسی... http://trj.uok.ac.ir/.../article_61041_3c1b80c8cce12d9a68f11188... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  فلسفی استفاده شده است._در پژوهش تحلیلی های های تخصصی و ژورنالهای مرتبط با موضوع رهبری برنامه درسی بر روی سایتها و رسالهنامه گیری نیز به علت وسعت و پراکندگی منابع علمی...  
PDF اصل مقاله (437 K)-نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها http://miu.nahad.ir/.../article_525_c86be346a1896f39ef8751aabc4... ۱۳۹۷/۸/۹ -  مشی جذاب ارائه شده ا زا و خط مشی درون بخش، خط مشی هویت خط هاي مشی در الگوي نهایی خط بخش هاي هویت مشی و پس از آن، خط بخش هاي بصیرت مشی جایگاه والاي خط رهبري جهادي...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://init.jrl.police.ir/.../36854092cf889efcfa272fc8574a2bea3... ۱۳۹۶/۷/۸ -  افتخاري نوشته شده است. محقق با مراجعه به سایت مقام معظم رهبري، به تحلیل محتواي بیانات ایشان از سال 8631 تا 8831 پرداخته و به این نتیجه رسیده است که معظم له فقط در 11...  
PDF بررسی مفهوم «نفوذ» در اندیشة سیاسی آی تاهلل خامن های مدظل هالعالی... http://init.jrl.police.ir/.../article_91920_05827d667f0018d7b05... ۱۳۹۸/۹/۱۲ -  رهبری، موجود در سایت ایشان است و یافته ها، به شیوة تحلیل مضمون موردتحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتیجه گیری : نفوذ دشمن به صورت همه جانبه است. به طورکلی نفوذ شامل...  
PDF اصل مقاله 857.73 K-دانشگاه امام حسین https://dpj.ihu.ac.ir/.../article_204711_ba3a25160d071c70d36fe9... ۱۳۹۸/۱۰/۹ -  روش تحقیق ،است رهبری دفاعي گفتمان در دفاعي های استعاره بررسي که تحقيق موضوع به با توجه تحقيق این درها داده ليوتحل هی. فن تجزباشد مي تبييني ـ توصيفي نوع از...  
PDF اصل مقاله (863 K)-نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها http://miu.nahad.ir/.../article_20_31f4e33e217d8418e8c6dbfdec73... ۱۳۹۶/۷/۱۹ -  تاریخ ایران بوده است توان اصول مستخرجه از قرآن کریم را از سویی به عنوان می :ها یافته. و منش امیرکبیر است( ص)اسلام مبانی فکري و نظري رهبري سازمانی تلقی و آنها را...  
PDF اصل مقاله 870.44 K-دانشگاه امام حسین https://dpj.ihu.ac.ir/.../article_204711_2abde1de1417d627a9b4ad... ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ -  روش تحقیق ،است رهبری دفاعي گفتمان در دفاعي های استعاره بررسي که تحقيق موضوع به با توجه تحقيق این درها داده ليوتحل هی. فن تجزباشد مي تبييني ـ توصيفي نوع از...  
PDF بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توانمند سازی کارکنان-سایت دانشگاه شیراز http://ihssd.shirazu.ac.ir/MyFiles/Files/1055.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ -  خش عمـل كننـد اي اثـرب انگيزاننـد تـا بـه گونـه يبر م كه به طور دروني اشخاص را هستند و از مبنـاي ازي كاركنان بـه آن اسـتناد شـده هاي رهبري كه در مطالعات مرتبط با...  
PDF شماره 409-افق حوزه http://ofoghhawzah.ir/uploads/ofogh409.pdf/ ۱۳۹۴/۱۱/۷ -  شاهد و ایثارگر حوزه های علمیه با حضور دبیر شورای عالی حوزه، مدیر حوزه های علمیه، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و دیگر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.