نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۲۲۹,۳۵۵ نتیجه (۱.۸۰۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی تأثیر کیفیت رهبری بر رضایت دانشجویان در دانشگاههای... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1064538.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -  رهبری را نمیتوان مانند سایر پدیدهبرای رهبری در سازمان نیز نمی اری با یکدیگر در رسیدن به اهدافی بزرگ تعریف نمود. بر این اساس رهبری یک فرایند است نه ایجاد انگیزه در...  
PDF بررسی تأثیر رهبری مورد اعتماد مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با متغیر... http://pma.cfu.ac.ir/.../article_531_f38a9dc25242f789272b0c5183... ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از مدل معادلات ساختاری، شاخص های برازش و ضرایب مسیر استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد رهبری مورد اعتماد بر...  
PDF رابطۀ بین رهبری امنیت مدار و شادکامی کارکنان مدارس: نقش میانجی امنیت... http://jsa.uok.ac.ir/.../article_58000_f2f0219412cad97bf0504956... ۱۳۹۷/۲/۲۳ -  در صورت وجود رهبری امنیتها تا حد زیادی منطبق با مدل مفهومی پژوهش بود آمده از تحلیل داده دست هب توانیم شاهد میزان بالاتری از شادکامی کارکنان باشیم. ت روانی میهای...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../dc9eb03876051d31d93f0fcc358ad728.pdf ۱۳۹۴/۲/۷ -  دهند می سازمانی را از خود بروز رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین .ارتباط مثبتی وجود دارد از برای تحلیل این ادعا با استفاده از...  
PDF پیش بینی سکوت سازمانی برمبنای رهبری معنوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم... http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_1942_377306161b2e4359... ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ -  بوده معنوی رهبری تغییرات به مربوط کارکنان، سازمانی سکوت تغییرات درصد94 و سازمانی است یعنی با تدار بین رهبری معنوی و سکوآنچه از نتایج تحقیق استنباط می گردد وجود...  
PDF اصل مقاله (512 K) بررسی رضایت شغلی کارکنان از سبک رهبری مدیران ... https://jwfs.alzahra.ac.ir/.../article_2198_827d91835a05a68fd78... ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  رضایت شغلی کارکنان از سبک رهبری مدیران ضسهند ق کننهد ق از کهد به جهیء مهی مردان با شی ه ویاسی، استدلال مهی  گیرند ق کمتر حااهر خ اهان ا وعات بیشتری هستند، سریاتر تصمیم...  
PDF بیداری اسلامی و علل آن با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری-دانشگاه شاهد http://iws.shahed.ac.ir/.../article_15_343c865863effd4396a663aa... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  اسدت شا نگاشته اسنادی تحلیل روش از استفاد با رهبری است که یعظم یقام از .اسدت شدا ایری بهر نیز اسمیی انایشمناان از برخی آراء از های ایشان، دیااا بررسی بر عمو ات ظد...  
PDF ابتدای صفحه-دانشگاه شاهد http://iws.shahed.ac.ir/.../?_action=showPDF&article=15&... ۱۳۹۴/۷/۲۸ -  اسدت شا نگاشته اسنادی تحلیل روش از استفاد با رهبری است که یعظم یقام از .اسدت شدا ایری بهر نیز اسمیی انایشمناان از برخی آراء از های ایشان، دیااا بررسی بر عمو ات ظد...  
PDF اصل مقاله 553.16 K-دانشگاه الزهرا(س) https://hii.alzahra.ac.ir/.../article_2222_d80ab6baff00d04be9db... ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ -  اس اد دانشگا ف دوس مشه ، و تاریخ و تم ن ملل اسمم 3 801 / تأثیر رهبرِی کاریزماتیک ابن تومرت در پیروزی موحدین نرش موح یو پس ا پی و ن دایل .ا خود ر همانن سا...  
PDF نقش سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی در اشتیاق شغلی... http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-189-en.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  های مورد نظر دادن آن به سوی هدف سوق این قدرت یا اعمال نفوذ، جنبه رسمی دارد که همان (. 6) تکیه بر مسند مدیریت، در یک سازمان است میرکمالی رهبری را قدرت جذب افراد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.