نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۶۳,۵۸۱ نتیجه (۱.۷۷۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (547 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://journals.umz.ac.ir/.../article_1807_f4bff1fba20a382e2ee1... ۱۳۹۷/۹/۷ -  اند کاهش میزان آسیب در بازیکنان فوتبال طراحی نموده تمرین است که در سه سطح از دشواري و در مدت 51این برنامه شامل .باشد می( 11)+ برنامه جامع گرم کردن , 21) گردد...  
PDF اصل مقاله (675 K) تأثیر برنامۀ جامع گرم کردن فیفا «+11» بر تعادل پویای http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_36_1b72922ad822c78cb99c8... ۱۳۹۶/۱۱/۳ -  15شماره طالعات طب ورزشی بر تعادل پویای بازیکنان فوتبال نوجوان مرد »11+«کردن فیفا گرمجامع برنامۀ یرتأث 5هادی صمدی ،4، توحید سیف برقی3، نادر رهنما2محمدحسین...  
PDF اصل مقاله (208 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_1148_2d715dd433a93aa5... ۱۳۹۵/۱/۱۵ -  9هاي قوي، براي سرمایه گذاران گوناگون مطرح است) جایگزینحال آنکه امروزه چنین نیست، فوتبال یکی از يحونبه (11)امروزه حضور شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی در ورزش امري...  
PDF دانلود قوانین و مقررات فوتسال و فوتبال- http://shsnaj.ir/bd-site/uploads/.../4_587238478811496643.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ -  نفرجانشین(ذخیره)21حداکثرنفراصلی(یک دروازه بان ده بازیکن)11:فوتبال .واردگرددکن داخل زمین خارج شودسپس جانشین تعویض فوتسال:تعدادتعویض نامحدودوازمحل پنج مترتعیین شده جلومحوطه...  
PDF اصل مقاله 1006.47 K-دانشگاه پیام نور http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../article_1596_34c97f8029a9f7f... ۱۳۹۹/۳/۹ -  به فوتبال رشد ).41: 4115(سانجز، سازد می آشکار را جهان به و جوامع همه در گشته دهه چند در تجاری پدیده یك عنوان ایعصن درآمدزاترین از یکی و است بوده چشمگیر ایران در ویژه...  
PDF نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال : نقش عوامل تحلیل رفتگی... http://ntsmj.issma.ir/.../browse.php?a_id=82&sid=1&slc_... ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  این مطالعه از ل ایران میبررسی نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال: مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبا ای فوتبال قضاوت نفر از داوران فوتبال کشور که در...  
PDF بررسی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری ورزشی استان اصفهان... https://jut.ut.ac.ir/.../article_63928_47001e63144996e65c114c11... ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  تصویب به جنوبی آفریقای در ترعادلانه اقتصادی رشد ایجاد برای راهبرد یک یابد دست شده یینتع اهداف به ورزشی گردشگری و ورزش ظرفیت طریق از تا یدکوش شدت به فوتبال 1111 یکشورها...  
PDF متن کامل-دانشگاه خوارزمی تهران https://jsmt.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=172&sid=1&sl... ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  تحلیل پای فوتبال های بیومکانیکی پای ضربه در زمان شوت رویو بسیار زیادی به بررسی پاسخ گوناگونمطالعات گهاه نیهز غیر از پهای ضهربه، پهای تکیههاین درحالی است که به ).1-11(اند...  
PDF تأثیر سطح ناپایدار پای تکیهگاه بر کینماتیک شوت رویپای بازیکنان... https://jsmt.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=172&sid=1&sl... ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  تحلیل پای فوتبال های بیومکانیکی پای ضربه در زمان شوت رویو بسیار زیادی به بررسی پاسخ گوناگونمطالعات گهاه نیهز غیر از پهای ضهربه، پهای تکیههاین درحالی است که به ).1-11(اند...  
PDF نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال : نقش عوامل تحلیل رفتگی... http://ntsmj.issma.ir/files/.../admin-A-10-1-10-23b289f.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۵ -  عملکرد و تحلیل رفتگی داوران فوتبال اختلاف ).2جدول() t= 51/173و p>0/50د(معناداری مشاهده ش tseT vonrimS-vorogomloK -01 tset namdeirF -11 نقش عوامل تحلیل رفتگی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.