نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۶۳,۵۸۱ نتیجه (۱.۷۷۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1062-208137.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  نشریات درصد هشت ترین مهم) 1113( دیکر .کردند اعلام فوتبال در خشونت رسانی همگانی، اطلاع را گروهی هایرسانه مثبت هاینقش بیان ورزشی،اخلاق اصلاح و دوپینگ با مبارزه برای ازیبسترس ورزش...  
PDF اصل مقاله (675 K) تأثیر برنامۀ جامع گرم کردن فیفا «+11» بر تعادل پویای https://smj.ssrc.ac.ir/.../article_36_1b72922ad822c78cb99c8b9d5... ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ -  15شماره طالعات طب ورزشی بر تعادل پویای بازیکنان فوتبال نوجوان مرد »11+«کردن فیفا گرمجامع برنامۀ یرتأث 5هادی صمدی ،4، توحید سیف برقی3، نادر رهنما2محمدحسین...  
PDF ارتباط اندازه های آنتروپومتریکی نوجوانان مدارس فوتبال با مهارت های... http://asp.journals.umz.ac.ir/.../?_action=showPDF&article=... ۱۳۹۶/۹/۲۱ -  است سال به صورت تصـادفی 21و 11، 01ی سنّ ردة فوتبال آموز در سه 171مدرسه فوتبال و 61در مجموع . داد تشکیل می ،داشتند چرخیدن با ، ي مهارتی دویدن با توپها آزمونشد سپس...  
رابطه بين سطح مهارت هاي رواني بازيکنان فوتبال نوجوان نخبه و ميزان... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=354249 ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  تهراني ليگ برتر ايران شناسايي اندام هاي آسيب پذير و مکانيسم هاي ايجابي آنها در فوتبال برنامه گرم کردن 11+ فيفا بروز آسيب هاي بازيکنان جوان فوتبال ايران را کاهش مي دهد...  
PDF کاوش عوامل زمینهای و مداخلهگر بروز فساد در صنعت فوتبال ایران-دانشگاه... https://jsm.ut.ac.ir/.../article_71734_b2aa56b1825ae717e6284bf7... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  فوتبال اهمیت های مختلم ورزشی، بیدر میان رشته ، بیان داشتند 1102( 7کوچان و گودییراهمیت فوتبال در جوامت کنونی نیازی به بیان آمار و ارقام نیست؛ یدوفروش بازیکنان، عقد...  
PDF کاوش عوامل زمینهای و مداخلهگر بروز فساد در صنعت فوتبال ایران-دانشگاه... https://journals.ut.ac.ir/.../article_71734_b2aa56b1825ae717e62... ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  فوتبال اهمیت های مختلم ورزشی، بیدر میان رشته ، بیان داشتند 1102( 7کوچان و گودییراهمیت فوتبال در جوامت کنونی نیازی به بیان آمار و ارقام نیست؛ یدوفروش بازیکنان، عقد...  
PDF اصل مقاله (711.13 K)-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://rsr.basu.ac.ir/.../article_2723_0aa337d64d1f8433ab29d6a... ۱۳۹۸/۵/۱۴ -  فوتبال رایج میزمینه و هدف: برر 11+ برنامههدف این مطالعه بررسی اثر کنند.بازی می آسیب این در بروز صدمات غیر برخوردی .بود مرد جوان هایفوتبالیست فرود و ماندگاری نتایج...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1093-357031.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۲ -  شده باشگاه مطرح انگلستان در بورس لندن حضور دار این فر طرفدار فوتبال سهامداشته و هزاران ن ستد سهام خود و بوده و از طریق داد هاباشگاه های خود نیز علاوه بر کسب...  
PDF اصل مقاله 469.73 K-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://smms.basu.ac.ir/.../article_3096_148f10a32fc0f24577c0ef... ۱۳۹۹/۱/۲۳ -  برای جمع ،0/57 فاده از آزمون آلفای کرونباخ (رفتار مربیگریپایایی ابزار تحقیق با استهای فوتبال بانوان، رتبه آنها در جدول ملاک قرار گرفت. ارزیابی عملکرد تیم ییدی،...  
PDF  -انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران https://www.issma.ir/download/triathlon.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ -  تاثیر بررسی 8 متوسطه 9 تهران یشهردار کارکنان یورزش مشارکت و یریپذ جامعه عوامل نیب ارتباط یبررس 11 جوانان و ورزش وزارت در یسازمان ینیکارآفر با یراهبرد تفکر یارتباط...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.