نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۵۴,۹۱۶ نتیجه (۰.۱۶۸ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله تاثیر 12 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل کودکان کم توان ذهنی 9... https://www.civilica.com/.../Paper-IUCSPORT01-IUCSPORT01_177=تا... ۱۳۹۵/۳/۲۱ -  عملکردهای ورزش کار و غیره ورزش کار می باشد. در همین راستا هدف 50 شعر حاضر حصیر 12 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل کودکان کم توان ذهنی 9 تا 11 ساله می باشد، جامعه آماری...  
PDF متن کامل (PDF) http://hrjbaq.ir/article-1-35-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  از افراد . )8( باشدیمدرمان دیابت وزناضافهتوانند گلوکز خود را با رژیم غذایی، ورزش، کاهش می در این میان رژیم و و خوردن داروهای خوراکی کنترل کنند .)11, 21( رزش در کنترل...  
PDF 0 س هشنبه 24 مرداد 1391 سال نهم شماره 1603ورزش 11 علیرضا دبیر... http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2387/p0238716030101.pdf ۱۳۹۲/۸/۱۲ -  10 س هشنبه 24 مرداد 1391 سال نهم شماره 1603ورزش 11 علیرضا دبیر قهرمان سابق کشتی، عضو شورای شهر تهران: Á آقای »دبیر« شما خیلی زود از میادین ورزشی کنار اجازه خواس��تم که...  
PDF ﮐﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖ،ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ-وب سایت دانشگاه ارومیه http://www.urmia.ac.ir/sites/.../کشف فرصت خلق ثروت.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  ...و یشتر افراد ثروتمند بودند ب البته بنده منکر اینگونه کتابها نیستم و بر عکس موافق اینگونه کتب می باشم ، چرا که پیش شرط ثروتمند شدن مثل هر کار دیگري در این ثروت...  
مقاله بررسی ارتباط تعادل (نیمه پویا و پویا) با برخی شاخص های... https://www.civilica.com/.../Paper-IUCSPORT01-IUCSPORT01_403=بر... ۱۳۹۵/۳/۲۱ -  مشخصات نویسندگان مقاله بررسی ارتباط تعادل (نیمه پویا و پویا) با برخی شاخص های انتروپومتریکی در دختران 11-9 سال شهر یاسوج مرضیه مهربان - اداره کل آموزش و پرورش...  
PDF  20140608110207-9763-194.pdf-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140608110207-9763-194.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ -  توسع11(است داشته و با شتاب هر چه بیشتر در حال رشد و توسعه و تکامل ها در محورهای ملی است. توسعه در ورزش نیز شبیه دیگر زمینه ۀموضوعات مهم در توسع و به باشگاه ها کمک...  
PDF اصل مقاله (1512 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://res.ssrc.ac.ir/.../article_160_7d6f0c4bd45986906cec4b4b1... ۱۳۹۵/۸/۵ -  در ایـن نشـریه مقـالاتی چـاپ گر به زبان فارسی منتشر میعلوم ورزشی بر اساس رویکرد ورزش دانشگاهی جامعـه باشـد و هاي مختلـف علـوم ورزشـی اي در حوزه عههاي بنیادي،...  
PDF اصل مقاله (414 K)-دانشگاه ع.پ مشهد http://ijogi.mums.ac.ir/.../article_6454_bf2d53603debea9603c930... ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ -  د می شودظرفیت بدن برای فرد سالمن در برنامه مراقبتی فرد سالخورده باید انجام ورزش متناسب با سن به شکل منظم و حفظ سبک زندگی عملکرد عضلانی در .)11-4(فعال در نظر گرفته...  
PDF اﺛﺮات ﺗﻮام ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ و ورزش ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺎﺑﺖ II-وب سایت دانشگاه مازندران http://journals.umz.ac.ir/.../article_336_55a696761cb7d9a779825... ۱۳۹۷/۱۱/۱ -  شود استفاده می( ها رژیم غذایی، دارو، ورزش و مکمل)هاي مختلفی ان دیابت، از روشمعمولاً در فرآیند درم :سابقه و هدف امروزه شنبلیله به عنوان یک مکمل گیاهی در کنار .  
PDF اصل مقاله (830 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_455_15a808b46b7244b417287c54... ۱۳۹۵/۱/۲۱ -  گیرند.تبلیغات قرار می توان دریافت که این می بازاریابان ورزشی های پژوهشبا نگاهی به کند) بیان می1112( 4کیم های ورزشی را به گروه ها یا خدماتکنندگان یا مشتریان کالااند مصرفتوانسته...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.