نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۷۹ نتیجه (۱.۷۶۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل : CV of Dr. Aboofazeli.pdf-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://ptrc.sbmu.ac.ir/uploads/CV_of_Dr._Aboofazeli.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ -  , Ph.D. Name: Reza ABOOFAZELI Date of Birth: 30 September 1963 Place of Birth: Tehran, IRAN Marital Status: Married Job Title: Professor of...  
PDF دانشگاه علوم پزشکی مازندران-(CV) http://pbr.mazums.ac.ir/files/.../CV__Dr._Jamshed_310117.pdf ۱۳۹۶/۳/۱۷ -  Shortlisted molecules were developed at pilot scale level and validated their processes. Active molecules were protected by IPR. Synthetic Chemistry •...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی شیراز http://research.sums.ac.ir/.../registries-guide-3rd-edition-vol... ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ -  Copyright Act. This work contains certain tables and figures noted herein that are subject to copyright owned by third parties. These tables and figures may not...  
PDF اثرات حفاظتی عصاره تام زردچوبه بر دژنراسیون سلولهای نوروگلیای شاخ... http://amuj.arakmu.ac.ir/.../browse.php?a_id=448&slc_lang=e... ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ -  درآزمایشات مختلف بیان هاي آپوپتوز از جمله فاکتور ژن،هاي پیش آپوپتوتیک ژن 9 و 3 اسپاز، باکس، ک(1-fapA)فعال کننده آپوپتوتیک همچنین ایشیکاوا . (7)بعد از آسیب سیاتیک...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-5213-fa.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۴ -  مولکول پلی ANRتوسط معمولاً ها آني کنندهي کد ها ژنکه پس از طی مراحل بلوغ، یک .(8)شوند یمرونویسی Πمراز شود و به یم CSIRبالغ وارد کمپلکس ANRimرشته از درون (3'شونده...  
PDF دانشگاه ع.پ مشهد-PDF (405 K) http://ajp.mums.ac.ir/.../pdf_3166_f2d7d9fef13b98c6d0850dab1c8d... ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -  Iran Article history: Received: Jan 22, 2014 Received in revised form: Apr 9, 2014 Accepted: Apr 21, 2014 Vol. 4, No. 6, Nov-Dec 2014, 413-419.  
PDF Download Download PDF-مرکز تحقیقات مخابرات ایران http://journal.itrc.ac.ir/index.php/ijictr/article/.../68// ۱۳۹۶/۸/۲۷ -  Algorithm (FAPA). The proposed method has two main features. First, it exploits the benefits of APA, which is known to have a better approximation of the conventional...  
PDF نقش ارسنیک در القای آپوپتوزیس از مسیر saF در بیماران لوسمی حاد... http://rjms.iums.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-84-ef3aa49.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  تاثیر مستقیم ارس ـنیک در کاهش پتانسیل غشای میتوکندری و به دنبال آن رهاسازی سـیتوکروم C و تشکیل کمپلکس با 1-fapA ودر نهایت فعال شدن کاسپاز 9، نشان داده شده است.  
PDF نقش ارسنیک در القای آپوپتوزیس از مسیر saF در بیماران لوسمی حاد... http://rjms.iums.ac.ir/article-1-61-fa.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۰ -  تاثیر مستقیم ارس ــنیک در کـاهش پتانسـیل غشای میتوکندری و به دنبال آن رهاسازی ســیتوکروم C و تشکیل کمپلکس با 1-fapA ودر نهایت فعال شدن کاســپاز 9، نشان داده...  
PDF اصل مقاله (1003 K) تأثیر سه ماه تمرین هوازی همراه با مکمل‌سازی عصاره‌ی http://jahssp.azaruniv.ac.ir/.../article_13925_b20e76b26c113331... ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  liamg@rabbaj.irihsab یدو فصلنامه مطالعات کاربرد. های صحرایی نری نعلی موشجوش بر آپوپتوز عضلهسازی عصاره مرزنهوازی همراه با مکمل ینسه ماه تمر یرتأث .بشیری...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.