نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۴۱,۴۷۸ نتیجه (۰.۳۵۶ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  ورزش 11
جست و جو تنها برای  vca 11
نتایج علمی
مقاله تاثیر 12 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل کودکان کم توان ذهنی 9... https://www.civilica.com/.../Paper-IUCSPORT01-IUCSPORT01_177=تا... ۱۳۹۵/۳/۲۱ -  عملکردهای ورزش کار و غیره ورزش کار می باشد. در همین راستا هدف 50 شعر حاضر حصیر 12 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل کودکان کم توان ذهنی 9 تا 11 ساله می باشد، جامعه آماری...  
PDF 0 س هشنبه 24 مرداد 1391 سال نهم شماره 1603ورزش 11 علیرضا دبیر... http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2387/p0238716030101.pdf ۱۳۹۲/۸/۱۲ -  10 س هشنبه 24 مرداد 1391 سال نهم شماره 1603ورزش 11 علیرضا دبیر قهرمان سابق کشتی، عضو شورای شهر تهران: Á آقای »دبیر« شما خیلی زود از میادین ورزشی کنار اجازه خواس��تم که...  
مقاله بررسی ارتباط تعادل (نیمه پویا و پویا) با برخی شاخص های... https://www.civilica.com/.../Paper-IUCSPORT01-IUCSPORT01_403=بر... ۱۳۹۵/۳/۲۱ -  مشخصات نویسندگان مقاله بررسی ارتباط تعادل (نیمه پویا و پویا) با برخی شاخص های انتروپومتریکی در دختران 11-9 سال شهر یاسوج مرضیه مهربان - اداره کل آموزش و پرورش...  
PDF  20140608110207-9763-194.pdf-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140608110207-9763-194.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ -  توسع11(است داشته و با شتاب هر چه بیشتر در حال رشد و توسعه و تکامل ها در محورهای ملی است. توسعه در ورزش نیز شبیه دیگر زمینه ۀموضوعات مهم در توسع و به باشگاه ها کمک...  
PDF اصل مقاله (1512 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://res.ssrc.ac.ir/.../article_160_7d6f0c4bd45986906cec4b4b1... ۱۳۹۵/۸/۵ -  در ایـن نشـریه مقـالاتی چـاپ گر به زبان فارسی منتشر میعلوم ورزشی بر اساس رویکرد ورزش دانشگاهی جامعـه باشـد و هاي مختلـف علـوم ورزشـی اي در حوزه عههاي بنیادي،...  
PDF اصل مقاله (414 K)-دانشگاه ع.پ مشهد http://ijogi.mums.ac.ir/.../article_6454_bf2d53603debea9603c930... ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ -  د می شودظرفیت بدن برای فرد سالمن در برنامه مراقبتی فرد سالخورده باید انجام ورزش متناسب با سن به شکل منظم و حفظ سبک زندگی عملکرد عضلانی در .)11-4(فعال در نظر گرفته...  
PDF اﺛﺮات ﺗﻮام ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ و ورزش ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺎﺑﺖ II-وب سایت دانشگاه مازندران http://journals.umz.ac.ir/.../article_336_55a696761cb7d9a779825... ۱۳۹۷/۱۱/۱ -  شود استفاده می( ها رژیم غذایی، دارو، ورزش و مکمل)هاي مختلفی ان دیابت، از روشمعمولاً در فرآیند درم :سابقه و هدف امروزه شنبلیله به عنوان یک مکمل گیاهی در کنار .  
PDF اصل مقاله (830 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_455_15a808b46b7244b417287c54... ۱۳۹۵/۱/۲۱ -  گیرند.تبلیغات قرار می توان دریافت که این می بازاریابان ورزشی های پژوهشبا نگاهی به کند) بیان می1112( 4کیم های ورزشی را به گروه ها یا خدماتکنندگان یا مشتریان کالااند مصرفتوانسته...  
PDF اصل مقاله (581 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_1917_c5c76244ff57cc781038... ۱۳۹۷/۹/۱۵ -  )1117 همکاران، یکی از مفاهیم بسیار مهم در علوم ورزشی و های اخیر به باشد که طی سال تربیت بدنی می شکل قابل توجهی افزایش یافته است ناسایی ). بدون شک ش4417،...  
PDF اصل مقاله (545 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_153_def5f2f3048fb2ddc722bb42... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  حوزه هرچند پژوهشگران و نظريه د.ان پرداخته 2323، خرداد و تیر 23شماره ،مطالعات مدیریت ورزشی 32 اما در مقابل بررسي ،)31،11(د ها تأكيد دارن آميز استراتژی سازی موفقيت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.