نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۷۹ نتیجه (۱.۷۵۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20121212123624-9575-42.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF -CelesTrak https://celestrak.com/norad/documentation/spacetrk.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۳ -  In turn, these element sets are provided to users. The purpose of this report is to provide the user with a means of propagating these element sets in time to...  
PDF مکمل مشترک دو زیرفضا از یک فضای هیلبرت، 1384 http://www.olumcamp.ir/.../مکمل مشترک دو زیرفضا از یک فضای هیلب... ۱۳۹۸/۸/۸ -  با توجه به این موضوع، مکمل مشترک دو زیرفضا، از خواص یک فضای هیلت بوده و از لحاظ زیرساختار فضا اهمیت می یابد. این مقاله قصد دارد تا برای دو زیرفضا از یک فضای...  
PDF بدون عنوان http://ensani.ir/file/download/.../20120326110146-1115-84.pdf ۱۳۹۹/۱/۱۱ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF دانشگاه خوارزمی تهران-دریافت دفترچه https://igtc.khu.ac.ir/files/.../Final_Booklet_of_IGTC_2018.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ -  ‎Akbari …………………………………………………………………………. 15 A generalisation of Feit-Seitz's theorem S‎. ‎H‎. ‎Alavi ………………………………………………………………………. 20 Which group...  
PDF -صنعتی اصفهان http://ijgt.ui.ac.ir/.../article_21238_0fd33ba67df03d3f2b788744... ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ -  the situation is assumed that xg is a complex number for any g 2 G. Hence we assumed that P g2G xgg 2 CG and �(G) = det (xgh�1)g;h2G 2 C. Corollary 1.5. Let G be a...  
PDF 3/21/ +0/.-,+* 4 B1 ,A:2@>?;1>=:;3/:98 7652 A6 7?;1> 4 B... http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/24213900403.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۰ -  of Ar chi ve of ... � � ! �...  
PDF بخش هفتم 146-174-C450-2.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://www.chap.sch.ir/sites/default/.../146-174-C450-2.pdf ۱۳۹۵/۹/۴ -  . ±¥±d²�Åv²�UÝ u�—¬ËÔ Ãu* tÐ gM1«Ë —œ r¼œ“u ÈÅÁbÝ dš«Ë« “« t1 œuÐ dM¼ —œ v U~L¼ vA³Mł ÊbOÝ— dLŁ tÐ UÐ Ê—UI* r²!OÐ ÈÅÁbÝ ÈÅt¼œ sO²!W åu dM¼ò ÂU UÐ t1 ¨ g³Mł...  
PDF اصل مقاله (374 K) تأثیر عصرگرایی و کیفیت خواب بر اختلال خوردن-دانشگاه... http://psychstudies.alzahra.ac.ir/.../article_2835_bb3d00731510... ۱۳۹۶/۵/۱۵ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
  PDF ∂¥±ÅÅÅÅÅÅ Luœ«— ÝOd ðU—¹a IUýv žd» «“ OLt œË ÝbÁÅÈ-bayanbox : بیان... http://bayanbox.ir/view/.../146-174-C450-2.pdf ۱۳۹۴/۹/۱۴ -  bMð ÈU¼Å@ — UÐ Ë UOý« vF"«Ë @ — tÐ vNłuð t uÖÅêO¼ ÊËbÐ ÊUA¹« —UŁ¬ t1 «dÇ ªbý ‚öÞ« ¨b œuÐ t²ý«cÖ åf?O?ðU*ò U¼Åʬ ”√— —œ t1 ¨ÁËdÖ s¹«≥ÈU?¼Å@? — Ë ¯u?Ö Ê«Ë —U?Ł¬ —œ @? —...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.